Hvem kan klage

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler klager over mangler ved feriehuse i Danmark og Europa. Ankenævnet for Feriehusudlejning har iflg. vedtægterne følgende kompetence:

  • Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer, som er etableret i Danmark, vedrørende lejers ophold i og leje af feriehus.
  • En klage mod et udlejningsbureau, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.
  • Ved en lejer forstås en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv.
  • Ved et udlejningsbureau forstås en formidler af privates feriehuse, privatpersoners udlejning af feriehuse i den udstrækning udlejningen ikke har karakter af lejlighedsvis udlejning samt selskabers udlejning af feriehuse.
  • Ankenævnet kan behandle en klage fra en erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra et privat forhold. 
  • Klagen kan angå mangler ved feriehuset, manglende opfyldelse af tillægsydelser så som rengøring, manglende opvarmning, m.m. Klagen kan også angå feriehusets standard, udstyr, beliggenhed eller f.eks. udgifter til vand, elektricitet og varme under opholdet.
  • Ankenævnet kan IKKE behandle sager vedrørende person- og tingsskade.

Inden du indbringer en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning:

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler alene klager, hvor parterne ikke kan nå til enighed omkring et forhold, der udspringer af lejeaftalen. Det er derfor et væsentligt krav, at klageren kan dokumentere, at sagen er forsøgt løst i mindelighed, inden sagen fremsendes til sekretariatet. Klageren bør derfor sørge for at kontakte udlejeren ved brev eller pr. e-mail. Denne korrespondance kan senere udgøre den nødvendige dokumentation for, at sagen uden brugbart resultat er søgt løst med udlejeren. Telefonisk henvendelse alene vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig.

Ankenævnet modtager klager over ”feriehuse”. Herved forstås traditionelle sommerhuse, ferielejligheder eller lignende. Uden for ankenævnets kompetence falder derfor f.eks. ”campingvogne” og ”hytter" på campingpladser samt ”hotelværelser”. Der henvises til andre ankenævn, der behandler klager over nævnte ferieformer.

Klageren bør være opmærksom på, at feriehusbranchens aktiviteter er påvirket af årstiden, hvorfor nogle bureauer vil have væsentlig længere svartid på reklamationer på visse tider af året.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag kan behandles af Ankenævnet for Feriehusudlejning, er du altid velkommen til at kontakte ankenævnets sekretariat. Se under kontakt.

Ønsker du at indbringe en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning, se mere under Hvordan klager jeg.

Ankenævnets vedtægter findes her