Ankenævnet for Feriehusudlejning

Om Ankenævnet for Feriehusudlejning

Foto: Niclas Jessen

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat godkendt ankenævn, der behandler klager over ophold i feriehuse beliggende i ind- og udland.

Ankenævnet er godkendt af erhvervsministeren i overensstemmelse med lovbkg. nr. 524 af 29. april 2015, § 6 (lov om alternativ tvistløsning - "Forbrugerklageloven"). Godkendelsen betyder:

  • At ankenævnet har kompetence til at kunne behandle sager, der angår leje af et feriehus, uagtet om lejeaftalen indgås via et udlejningsbureau eller direkte med udlejer.
  • At ankenævnet kan behandle sager fra danske forbrugere såvel som udenlandske forbrugere, med visse undtagelser i henhold til reglerne for den danske implementering af forordning 44/2001 af 22. december 2000.
  • At de almindelige domstole kan henvise en retssag til ankenævnet på lejerens opfordring.
  • At ankenævnets afgørelser kan tvangsfuldbyrdes ved fogedretten 30 dage efter forkyndelsen af afgørelsen.
  • At ankenævnet er underlagt de af erhvervsministeren godkendte vedtægter, der lever op til de i lovbkg. nr. 524 af 29. april 2015 fremsatte betingelser. Vedtægterne og forbrugerklageloven findes nedenfor.

Ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med forbrugerklagelovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet - se link nedenfor.

På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, findes en komplet liste over alle godkendte klageinstanser (ADR-instanser) i EU. Link til ODR-platformen og de godkendte klageinstanser findes nedenfor.

Stiftende organisationer
Ankenævnet for Feriehusudlejning er stiftet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet Tænk. Formålet har været at højne standarden i udlejningsbranchen og sikre forbrugerne bedre rettigheder, hvis der skulle opstå tvister i lejeforholdet. Dette sikres ved at give forbrugeren adgang til at få prøvet sagen ved en uvildig instans, inden de almindelige og mere omkostningskrævende domstole tages i anvendelse.

Ankenævnet for Feriehusudlejning er oprettet i 2010 og erstatter det hidtidige klagenævn, der hørte under Feriehusudlejernes Brancheforening og fungerede fra 2003 til 2010. Driften finansieres af medlemmerne af Feriehusudlejernes Brancheforening og ved de sagsbehandlingsgebyrer og klagegebyrer, som henholdsvis indklagede og klager skal betale for at få en sag behandlet ved ankenævnet.

Det forventes, at ankenævnet vil behandle ca. 50-60 sager om året. Dette lave antal skyldes, at en uenighed mellem lejer og udlejer ofte løses uden ankenævnets indblanding.

Ankenævnets sammensætning
Ankenævnet er sammensat af en formand, der er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter fra forbruger- og erhvervsinteresser samt suppleanter. Repræsentanterne udnævnes af de stiftende organisationer (Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet Tænk) jf. ankenævnets vedtægter § 7. Herudover vil en repræsentant fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til enhver tid have adgang til at deltage i ankenævnets møder. 
Ankenævnet træder sammen og afgør i fællesskab udfaldet af klagen. 

Ankenævnets daglige drift ligger hos sekretariatet. Sekretariatet har til opgave at sikre sagens oplysning, og at de formelle betingelser for prøvelse er opfyldt. Sekretariatet foretager således alene en formel prøvelse af klagebetingelserne. Den formelle prøvelse kan af klageren indbringes for ankenævnet ved sekretariatets foranstaltning. For mere information om sekretariatets opgaver henvises til ankenævnets vedtægter.

Sekretariatschefen deltager i ankenævnsmøderne, dog uden stemmeret, og sekretariatschefen har således ingen indflydelse på sagens afgørelse.

Ankenævnets formand: 
P.t. vacant

Erhvervsrepræsentanter:
Daniel Sylvester-Hvid, Novasol A/S (Awaze A/S)
Pernille Kofod Lydolph, Feriehusudlejernes Brancheforening 

Forbrugerrepræsentanter: 
Regitze Buchwaldt, Forbrugerrådet Tænk
Flemming Kjærulf, Forbrugerrådet Tænk

Suppleanter:
Thorkild Carøe, DanCenter A/S
Ingrid Vallin Jensen, Esmark Feriehusudlejning A/S
Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk