Kollegial adfærd

   

Medlemmer af Feriehusudlejernes Brancheforening skal over for andre medlemmer udvise god kollegial adfærd.

Et medlem må således ikke på utilbørlig måde kritisere en kollega, dennes arbejde eller forretningsførelse.

Finder et medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, at en kollega har handlet i strid med god skik, skal kollegaens opmærksomhed henledes herpå.

Opstår der en kollegial tvist mellem feriehusudlejere, skal de så vidt muligt først søge denne bilagt i mindelighed.

Et medlem, der vil besvære sig over et andet medlems adfærd, kan henvende sig til Feriehusudlejernes Brancheforenings bestyrelse med anmodning om afholdelse af kollegialt samråd. Ligeledes kan et medlem, der beskyldes for ukollegial adfærd, henvende sig til brancheforeningens bestyrelse med anmodning om kollegialt samråd. Samrådet afholdes mellem brancheforeningens bestyrelse, den der har begæret samrådet og det medlem, som har været genstand for begæringen. Samrådets opgave er, så vidt det lader sig gøre, at finde løsninger, der kan bilægge en opstået kollegial tvist.

Ovenstående "Regler for god forretningsskik i feriehusudlejningsbranchen" er vedtaget på brancheforeningens generalforsamling første gang den 12. maj 1997 og revideret efter beslutning på generalforsamlingen flere gange siden - senest den 19. april 2005.