Forhold for ejere

  

Rådgivning om udlejningsmuligheder

Husejeren har krav på en redelig og realistisk rådgivning om udlejningsmulighederne, og formidleren skal efterfølgende over for husejeren kunne retfærdiggøre og dokumentere sin råd­givning ud fra normalsituationen, erfaringerne i det pågældende område, den aktuelle hustype og husets beliggenhed.

Huse ejet af selskaber, foreninger o.l.

For feriehuse, hvor ejeren eller brugeren er et selskab, en forening eller anden sammen­slutning, en privat institution, en stiftelse eller et legat, må der kun indgås formidlings­aftaler med henblik på udlejning under forudsætning af dokumentation for opnået tilladelse til udlejning fra Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen (jf. lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål mv. og campering mv.).

"Investeringshuse"

Medlemmerne af Feriehusudlejernes Brancheforening må ikke medvirke i udbudskoncepter omkring "investeringshuse" og hertil knyttet udlejning.

Et "investeringshus" defineres som et feriehus, der tilbydes eller er erhvervet af en gruppe af indbyrdes uafhængige og ofte af hinanden ubekendte personer udelukkende som en ren økonomisk investering. Disse huse administreres ofte på vegne af ejerkredsen direkte erhvervsmæssigt af en 3. person eller et selskab og benævnes ofte som "anpartshuse".

Udlejningsgaranti

Husejeren må ikke tilbydes nogen form for garanti for minimumsudlejning, hverken målt i tid eller i beløb.

Formidlingsaftalen

Husejeren har krav på, at formidlingsaftalen er skriftlig, og bureauet skal aktivt tilbyde en skriftlig aftale. Aftale pr. e-mail betragtes som skriftlig.

En formidlingsaftale kan fornys automatisk, dvs. uden udtrykkelig skriftlig aftale herom, hvis denne fremgangsmåde er aftalt ved formidlingsaftalens indgåelse. Formidleren skal varsle fornyelsen skriftligt samt tydeligt og præcist tidligst 4 uger og ikke senere end 2 uger før fornyelses­datoen.

Formidlingsaftalen skal kunne opsiges af husejeren en gang om året inden en fastsat dato (kontraktfornyelsesdatoen) til ophør pr. en bestemt dato (kontraktårets udløb). Den første aftaleperiode kan dog være bindende for begge parter i den resterende del af kontraktåret samt det efterfølgende kontraktår.

Såfremt formidler ensidigt ønsker at gennemføre ændringer i formidlingsaftalen, kan det kun gøres i forbindelse med kontraktfornyelse og da først med virkning fra næstfølgende kontraktår. Sådanne ændringer meddeles skriftligt og med tydelig angivelse af ændringen og i så god tid, at husejeren kan opsige hele aftaleforholdet, før den varslede ændring vil kunne få virkning.

Er der aftalt automatisk kontraktfornyelse - jf. ovenfor - og opsiger husejeren ikke formidlingsaftalen efter de gældende regler, anses alle skriftligt varslede ændringer som accepteret af husejeren.

Ejers eget brug

Husejerens ret til at benytte huset skal være klart og tydeligt beskrevet i formidlings­aftalen.

A conto-betalingsordninger til husejeren

Husejeren har krav på, at sådanne aftaler skal være klart formuleret, virkemåden klart og entydigt beskrevet, og det skal fremgå, at der alene er tale om a conto-betaling. A conto-betalingsordningen kan kun ændres efter gensidig aftale. Der udarbejdes fra formidlers side som minimum en opgørelse en gang årligt til husejeren.

Udlejningsprisen

Husejerens sæsonbestemte, ugentlige lejeindtægt skal hvert år oplyses til denne for alle udlejningssæsoner. For så vidt husejerens lejepris udregnes som en andel i forhold til bruttolejen (lejers pris), skal det præciseres, i forhold til hvilken valuta der afregnes.

Husejerens ugentlige lejeindtægt og provisionens størrelse må ikke gøres afhængig af den samlede udlejning af den pågældende ejendom.