Sommer

Klageproces - sådan forløber sagen

 

 

Herunder finder De følgende information om

- Sådan forløber sagen

- Gode råd til klageformularen

- Hvad koster det at bruge ankenævnet

- Hvordan fremsendes klagen til ankenævnet

- Hvad kan jeg klage over

 

Sagens forløb

Klagesagen starter med, at klageren fremsender ankenævnets klageformular sammen med de nødvendige bilag til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Ankenævnets sekretariat vil herefter undersøge, om sagen kan behandles ved ankenævnet. Hvis sekretariatet finder, at sagen er egnet til at blive behandlet ved ankenævnet, modtager klageren herefter underretning herom i form af en formel bekræftelse.

Til brug for sagens opstart, skal klageren udfylde ankenævnets klageformular. Klageformularen svarer til stævningen, ved almindelige civile sager ved domstolene. Klageformularen skal ledsages af følgende bilag:

-          Lejekontrakt for den feriebolig klagen angår. Angår klagen flere ferieboliger, skal alle lejeaftaler medsendes.

-          Lejebetingelser. Lejes feriehuset gennem et bureau, er lejeaftalen i de fleste tilfælde omfattet af bureauets lejebetingelser. Disse skal vedlægges klageformularen.

-          Relevant korrespondance. Eventuelle telefonsamtaler kan bl.a. dokumenteres ved en udskrift fra det relevante telefonselskab.

-          Eventuelle billeder af manglerne.

-          Kvittering for betaling af klagegebyret på 300,00 kr. hhv. € 40,00.

Når sagen er optaget til behandling ved Ankenævnet for Feriehusudlejning, vil sagsmaterialet blive fremsendt til indklagede – bureauet/udlejeren. Indklagede har nu mulighed for at fremkomme med bemærkninger til klagesagen – svarskrivelse – der skal være med til at afdække sagens genstand.

Modtager ankenævnet en svarskrivelse, vil denne blive fremsendt til klageren, således at klageren har mulighed for at fremkomme med supplerende bemærkninger – replik – til indklagedes svarskrivelse.

Replikken sendes herefter igen tilbage til indklagede, der kan fremkomme med afsluttende bemærkninger – duplik – til klagerens replik.

Ankenævnets sekretariat vurderer herefter, om sagen behøver yderligere oplysning. Er dette tilfældet, vil sekretariatet kontakte parterne herom. Er dette ikke tilfældet, vil sagen blive gjort klar til at blive behandlet ved næste ankenævnsmøde.

Ankenævnsmødet er det møde, hvor nævnets medlemmer træffer afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes på baggrund af det materiale, som er fremskaffet under sekretariatets oplysning af sagen. Det er derfor vigtigt, at parterne har stor opmærksomhed på deres mulighed for at fremkomme med bemærkninger i den skriftlige procedure.

Ankenævnet for Feriehusudlejning mødes efterbehov. Dette har i praksis været ca. 4 gange om året.

Når der er truffet afgørelse i sagen, forkyndes afgørelsen over for parterne. Der gives en frist på 30 dage fra forkyndelsen til opfyldelse af afgørelsen. 

Bemærk, at der kan gå op til 30 dage fra ankenævnsmødet, førend afgørelsen forkyndes.

 

Gode råde til klageformularen og de øvrige processkrifter

(Om svarskrivelse, replik og duplik)

Klageformularen udgør Deres klageskrift i sagen. Klageformularen skal derfor bl.a. indeholde en nøje beskrivelse af, hvad De ønsker at klage over. Klagepunkterne skal være ledsaget af en begrundelse, som skal uddybe, hvorfor de påberåber klagepunkterne. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at henvise til en e-mailkorrespondance for nærmere uddybelse af klagens indhold, idet korrespondancen skal understøtte klageformularens oplysninger. 
Er De i tvivl om, hvorledes klageformularen skal udfyldes, bør De kontakte ankenævnets sekretariat. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at det er klagerens eget ansvar at udfylde klageformularen.  Klageformularen skal understøttes af de ovenfor anførte bilag.

De øvrige processkrifter giver parterne mulighed for at komme til orde og redegøre for deres synspunkter. Det anbefales derfor, at parterne er meget omhyggelige med denne proces. Ankenævnet anbefaler, at man giver til kende, hvilke forhold man er enig i, og hvilke man ikke er enig i. Også selvom dette ville være at gentage allerede anførte synspunkter i den øvrige del af sagsmaterialet.

Det anbefales, at parterne fremfører deres argumentation i et sagligt sprog. Nedsættende bemærkninger om modparten kan være fristende, men hører ikke hjemme i en skriftlig procedure. I værste fald kan dette svække partens troværdighed.

 

Hvad koster det at bruge ankenævnet

Det koster 300,00 kr. at klage. Beløbet betales tilbage, hvis der gives fuldt eller delvist medhold til klager. Klagegebyret tilbagebetales ligeledes, hvis Ankenævnet for Feriehusudlejning anser klagen for uegnet til behandling, eller klageren får helt eller delvist medhold. 
Er klageren bosat i udlandet betales € 40,00.

                      Beløbet overføres til:

                                            Spar Nord
                                            Reg: 9286
                                            Konto: 4563107877
                                            IBAN: DK1292864563107877
                                            BIC: SPNODK22

 

Hvordan fremsendes klagen til Ankenævnet for Feriehusudlejning

Klageskriftet sendes til Ankenævnet for Feriehusudlejning pr. e-mail eller pr. post. Da sekretariatet ønsker at fremme en hurtig sagsbehandling, opfordres alle til at sende klageskriftet pr. e-mail. Sendes klagen pr. e-mail, bør De konvertere filerne til Word eller PDF (billeder fremsendes i jpg-format). Skulle der være spørgsmål i den forbindelse, bør De kontakte sekretariatet.

Når vi har modtaget Deres klageskrift, fremsender vi hurtigst muligt en bekræftelse.

 

Hvad kan jeg klage over

Ankenævnet behandler alle klager, der måtte udspringe af retsforholdet mellem lejer og udlejer. Dog ikke krav der udspringer af:

-  Personskade

-  Tingsskade

-  Hvor der allerede måtte foreligge en afgørelse (domstol, voldgift, forlig etc.)

Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer, som er etableret i Danmark, vedrørende lejers ophold i og leje af feriehus. En klage mod et udlejningsbureau, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. Der henvises til vedtægternes § 2, stk. 1 og 2.

Det betyder, at ankenævnet kan behandle en klage over et feriehus i følgende situationer:

-  Klageren og indklagede har hjemsted i Danmark, og det lejede feriehus er beliggende i Danmark.

-  Klageren har hjemsted i udlandet (eks. Tyskland), indklagede har hjemsted i Danmark, og feriehuset er beliggende i Danmark.

-  Klager og indklagede har hjemsted i Danmark og feriehuset er beliggende i et EU/EFTA-land.

Del denne side