Er De indklaget for ankenævnet?

Er De som udlejer blevet indklaget for Ankenævnet for Feriehusudlejning, er der nogle oplysninger, som kan være væsentlige at have kendskab til.

Klagesagen opstartes ved, at klageren fremsender en klageformular til ankenævnets sekretariat. Det er kun klageren, der kan indbringe en sag for ankenævnet. 

En sag anses for ”opstartet”, når betingelserne for sagens behandling af ankenævnet er opfyldt. Dette er i sidste ende op til ankenævnets medlemmer at vurdere. Herunder gælder det bl.a., at klageren skal have rettet henvendelse til indklagede først med henblik på at søge sagen løst i mindelighed.

Klagesagen fremsendes herefter til indklagede med henblik på at indhente dennes bemærkninger til klagesagen, også kaldet en svarskrivelse. Indklagede har nu mulighed for over for ankenævnet at redegøre for sine synspunkter i sagen. Indklagede bør bemærke, at ankenævnet fastsætter en frist til fremsendelse af svarskrivelsen. Medmindre der er lovligt forfald, skal denne frist følges. Overskrides fristen, kan man risikere, at svarskrivelsen ikke medtages i ankenævnets bedømmelse.

Det bør endvidere bemærkes, at ankenævnet har kompetence til at behandle klagesagen, uagtet om indklagede ønsker at medvirke i processen.

Når ankenævnet har modtaget svarskrivelsen, vil den blive fremsendt til klageren med henblik på at indhente dennes replik.

Den skriftlige procedure afsluttes med en duplik, hvor indklagede på ny får mulighed for at fremkomme med bemærkninger til sagen. Finder ankenævnet herefter, at sagen behøver yderligere oplysninger, vil ankenævnet tage de nødvendige skridt hertil.

 

Afgørelsens juridiske vægt

Ved afgørelsen af klagesagen deltager 5 medlemmer af ankenævnet. Formanden, der er byretsdommer, 2 repræsentanter fra Forbrugerrådet og 2 repræsentanter fra feriehusbranchen.

Afgørelsen skal forkyndes over for indklagede, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Fra forkyndelsesdatoen vil indklagede have 30 dage til at efterleve afgørelsen eller afslå afgørelsen. Meddeler indklagede inden udløbet af de 30 dage, at han ikke vil følge afgørelsen, vil afgørelsens juridiske forpligtelser bortfalde. Indklagede er med andre ord ikke forpligtet ved lov til at følge afgørelsen. Undlader indklagede at meddele ankenævnet, hvorvidt han ønsker at følge – hhv. ikke ønsker at følge – afgørelsen, vil afgørelsen blive juridisk bindende for parterne. Dette betyder, at afgørelsen kan fungere som fundament i fogedretten til inddrivelse af sagens genstand.

I de tilfælde hvor indklagede meddeler, at afgørelsen ikke vil blive efterlevet, vil klageren opnå visse rettigheder i henhold til lov om forbrugerklager. Herunder retten til dækning af sagsomkostninger med hjælp fra Forbrugerstyrelsen.

Vælger indklagede at følge afgørelsen, sker dette ved at efterleve afgørelsens indhold inden for 30 dage. Indklagede skal fremsende en erklæring herom til Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Det bør bemærkes, at klagesagen altid vil kunne føres ved en højere instans, såsom byretten. Hverken klager eller indklagede er afskåret en sådan ret. 

Anke

Ankenævnets afgørelse kan som udgangspunkt ikke ankes til anden administrativ myndighed. Er indklagede imidlertid i besiddelse af oplysninger, som formentlig ville føre til en anden afgørelse, hvis oplysningerne havde været kendt under ankenævnets behandling, vil indklagede under særlige omstændigheder kunne få genoptaget sagen. Genoptagelse sker efter formandens beslutning. 

Skulle De have yderligere spørgsmål, er de velkommen til at kontakte ankenævnets sekretariat.

Eksempler på tidligere

Hvis de vil se eksempler på tidligere afgørelser, findes disse her.

Del denne side